Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/2008/RDSHServer Client/Βασικές ρυθμίσεις εξυπηρετητή"

(Νέα σελίδα με '{{:Windows/Server Client/Βασικές ρυθμίσεις εξυπηρετητή}}')
 
 
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
{{:Windows/Server Client/Βασικές ρυθμίσεις εξυπηρετητή}}
+
{{:Windows/2008/Βασικές ρυθμίσεις εξυπηρετητή}}

Τελευταία αναθεώρηση της 17:27, 26 Νοεμβρίου 2015

Για την εύρυθμη λειτουργία του εξυπηρετητή του σχολικού εργαστηρίου κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση των ακόλουθων ρυθμίσεων.

Ενεργοποίηση απομακρυσμένης πρόσβασης (Remote Desktop)

Προκειμένου να είναι εφικτή η απομακρυσμένη διαχείριση του εξυπηρετητή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η προσφερόμενη υπηρεσία των Windows. Στις ιδιότητες συστήματος  System Properties  Remote  Remote Desktop  Allow connections from computers running any version of remote desktop  ενεργοποιείται η δυνατότητα Remote Desktop που επιτρέπει εξ’ ορισμού την πρόσβαση σε όσους ανήκουν στο group “Administrators”.

Ενεργοποίηση υπηρεσίας shadow copies

Στις εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων Microsoft Server από την έκδοση 2003 και μετά ενσωματώθηκε μια πολύ χρήσιμη λειτουργικότητα με την ονομασία “Shadow copies of shared folders”. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την αντιμετώπιση του φαινομένου της απώλειας δεδομένων από διαμοιραζόμενους (shared) φακέλους μετά από εσφαλμένη διαγραφή ή τροποποίηση αρχείων από τους χρήστες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία κρυμμένων αντιγράφων (shadow copies) των αρχείων που ανήκουν σε διαμοιραζόμενους φακέλους, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Προτείνεται η ενεργοποίηση της δυνατότητας τουλάχιστον στην κατάτμηση που περιέχει τα αρχεία των χρηστών, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη κατάτμηση υπάρχουν διαμοιραζόμενοι φάκελοι που χρειάζονται προστασία. Η υπηρεσία μπορεί να ρυθμιστεί από το εργαλείο διαχείρισης  Computer Management  Shared folders  δεξί κουμπί ποντικιού  All tasks  Configure shadow copies . Σε κάθε κατάτμηση που ενεργοποιείται η δυνατότητα επιλέγεται χώρος ίσος με το 10% του μεγέθους της και τροποποιείται το υπάρχον χρονοδιάγραμμα ώστε καθημερινά να λαμβάνονται αντίγραφα στις 11:00, αν δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στο ωράριο λειτουργίας του εργαστηρίου που καθιστούν αναγκαίο κάποιο διαφορετικό χειρισμό. Η ανάκτηση προηγούμενων εκδόσεων αρχείων από τα ληφθέντα shadow copies πραγματοποιείται:

  • Aπό την κονσόλα του εξυπηρετητή μέσω του \\<server-name>\<driveletter>$, όπου <drive-letter> η κατάτμηση όπου βρίσκεται ο διαμοιραζόμενος φάκελος από τον οποίο θέλουμε να ανακτήσουμε αρχεία.
  • Aπό το σταθμό εργασίας μετά την εγκατάσταση του “Shadow copy client” (από το http://www.microsoft.com/downloads/, αναζήτηση του “shadow copy client”), \\<server-name>\, καρτέλα “Previous Versions” στα Properties του Shared Folder.