Οδηγίες χρήσης του λογισμικού "Διαίρεση"

1. Πώς εργαζόμαστε στο λογισμικό
2. Πώς εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Διαίρεση ορθογωνίου"
3. Πώς εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Διαίρεση με αφαίρεση"
4. Πώς εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Ισότητα της διαίρεσης"
5. Πώς εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Διαίρεση"

Το λογισμικό "Διαίρεση" μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε με διάφορους τρόπους διαιρέσεις μεταξύ μονοψήφιων και διψήφιων φυσικών αριθμών. Αποτελείται από τέσσερα πλαίσια με τίτλους: "Διαίρεση ορθογωνίου", "Διαίρεση με αφαίρεση", "Διαίρεση" και "Ισότητα της διαίρεσης". Σε κάθε πλαίσιο μπορούμε να επιλέγουμε το διαιρετέο και το διαιρέτη και να υπολογίζουμε το πηλίκο και το υπόλοιπο της διαίρεσης με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά.

 • Στο πράσινο κουτάκι του πλαισίου "Διαίρεση ορθογωνίου" πληκτρολογούμε το διαιρετέο. Κατόπιν ορίζουμε το διαιρέτη μετακινώντας τον μπλε δείκτη. Ομοίως, ο κίτρινος δείκτης ορίζει το πηλίκο, ενώ τα κόκκινα τετραγωνίδια εμφανίζουν το υπόλοιπο.
 • Στο πράσινο κουτάκι του πλαισίου "Διαίρεση με αφαίρεση" πληκτρολογούμε το διαιρετέο και στο μπλε το διαιρέτη. Με το κουμπί "Επόμενη αφαίρεση" ορίζουμε τις διαδοχικές αφαιρέσεις του διαιρέτη από το διαιρετέο ή από το υπόλοιπο της προηγούμενης αφαίρεσης.
 • Στο πλαίσιο "Ισότητα της διαίρεσης" έχουμε τη δυνατότητα να πληκτρολογήσουμε και τους τέσσερις αριθμούς. Με το κουμπί "Έλεγχος" διαπιστώνουμε αν η ισότητα είναι σωστή.
 • Στο πλαίσιο "Διαίρεση" πληκτρολογούμε τους τέσσερις αριθμούς σύμφωνα με τη γνώριμη διάταξη της κάθετης διαίρεσης.
 • Με το κουμπί "Έλεγχος" ελέγχουμε αν είναι σωστή η επιλογή των τεσσάρων αριθμών σε καθένα από τα τρία πλαίσια.
 • Με το κουμπί "Μεταφορά" μεταφέρουμε την κατάσταση ενός πλαισίου στα υπόλοιπα και παρατηρούμε τι συμβαίνει σε αυτά.

   

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  1. Πώς εργαζόμαστε στο λογισμικό

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο λογισμικό.

  Μέγεθος: 3.160 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  2. Πώς εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Διαίρεση ορθογωνίου"

 • Στο πράσινο κουτάκι πληκτρολογούμε το διαιρετέο, δηλαδή το πλήθος των τετραγωνιδίων του πλέγματος που πρόκειται να χωρίσουμε σε στήλες αποτελούμενες από τον ίδιο αριθμό.
 • Κατόπιν μετακινούμε το δείκτη στην μπλε ταινία, ορίζοντας, έτσι, το διαιρέτη, δηλαδή το πλήθος των τετραγωνιδίων κάθε στήλης.
 • Ομοίως, μετακινούμε το δείκτη στην κίτρινη ταινία και ορίζουμε το πηλίκο, δηλαδή το πλήθος των στηλών.
 • Ελέγχουμε αν υπάρχουν τετραγωνίδια με κόκκινο χρώμα. Αυτά ορίζουν το υπόλοιπο της διαίρεσης.
 • Η ύπαρξη γκρι τετραγωνιδίων σημαίνει ότι θα πρέπει το πλήθος τους να προστεθεί στο διαιρετέο, ώστε να χρωματιστούν κίτρινα ή κόκκινα.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Διαίρεση ορθογωνίου".

  Μέγεθος: 3.790 KΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  3. Πώς εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Διαίρεση με αφαίρεση"

  Στο πλαίσιο αυτό, αντί για διαίρεση, κάνουμε διαδοχικές αφαιρέσεις:

 • Στο πράσινο κουτάκι πληκτρολογούμε το διαιρετέο και στο μπλε το διαιρέτη.
 • Πατάμε "Επόμενη αφαίρεση" και κάνουμε την πρώτη αφαίρεση: Διαιρετέος - διαιρέτης.
 • Επαναλαμβάνουμε την προηγούμενη κίνηση, κάνοντας τη δεύτερη αφαίρεση: Υπόλοιπο - διαιρέτης.
 • Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, αφαιρώντας κάθε φορά το διαιρέτη από το προηγούμενο υπόλοιπο.
 • Όταν το υπόλοιπο είναι πλέον μικρότερο του διαιρέτη, σταματάμε τις πράξεις.

  Το πλήθος των αφαιρέσεων αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης, ενώ το υπόλοιπο της τελευταίας αφαίρεσης αποτελεί το υπόλοιπο της διαίρεσης.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Διαίρεση με αφαίρεση".

  Μέγεθος: 1.520 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  4. Πώς εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Ισότητα της διαίρεσης"

  Στο πλαίσιο αυτό, αντί για διαίρεση, κάνουμε πολλαπλασιασμό:

 • Στο πράσινο κουτάκι πληκτρολογούμε το διαιρετέο και στο μπλε το διαιρέτη.
 • Στο κίτρινο κουτάκι πληκτρολογούμε το πηλίκο και στο κόκκινο το υπόλοιπο.
 • Ελέγχουμε αν η ισότητα είναι σωστή.

  Για να είναι σωστή η ισότητα θα πρέπει οι πράξεις να είναι σωστές και ο αριθμός στο κόκκινο κουτάκι να είναι μικρότερος από αυτόν που αναγράφεται στο μπλε. Με άλλα λόγια, θα πρέπει το υπόλοιπο να είναι μικρότερο του διαιρέτη.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Διαίρεση με αφαίρεση".

  Μέγεθος: 1.220 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή

   

  5. Πώς εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Διαίρεση"

  Στο πλαίσιο αυτό διατάσσουμε κατάλληλα τους τέσσερις αριθμούς στο κατακόρυφο σχήμα της διαίρεσης.

 • Στο πράσινο κουτάκι πληκτρολογούμε το διαιρετέο και στο μπλε το διαιρέτη.
 • Στο κίτρινο κουτάκι πληκτρολογούμε το πηλίκο και στο κόκκινο το υπόλοιπο.
 • Ελέγχουμε αν η ισότητα είναι σωστή.

  Για να είναι σωστή η διαίρεση θα πρέπει η ισότητα διαιρετέος = διαιρέτης x πηλίκο + υπόλοιπο να είναι σωστή και ο αριθμός στο κόκκινο κουτάκι να είναι μικρότερος από αυτόν που αναγράφεται στο μπλε. Με άλλα λόγια, θα πρέπει το υπόλοιπο να είναι μικρότερο του διαιρέτη.

   

  Επιλέξτε το διπλανό κουμπί για να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο με τον τρόπο που εργαζόμαστε στο πλαίσιο "Διαίρεση".

  Μέγεθος: 1.060 ΚΒ

   

  Επιστροφή στην αρχή