Ο Περιοδικός Πίνακας  
    Τα αλκάλια  
    Τα μέταλλα  
    Ο άνθρακας και το πυρίτιο  
    Τα αλογόνα  
     
   
     
 
 
     

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ