Κατάστρωση χημικών εξισώσεων
Κάθε μία από τις 6 αντιδράσεις δίνεται περιγραφικά και με προσομοιώματα. Σύρετε τα σύμβολα ατόμων, τους μοριακούς τύπους και τους συντελεστές στην κατάλληλη θέση για να καταστρώσετε την κάθε χημική εξίσωση. Σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής αυτή επιστρέφει στην αρχική της θέση
Επιλέξτε το δεξί ή το αριστερό βέλος για να προχωρήσετε στην επόμενη ή την προηγούμενη αντίδραση.