Η αντίδραση των οξέων με τα μέταλλα
Το σχετικό φύλλο εργασίας μπορεί να εκτυπωθεί ή να συμπληρωθεί και να διορθωθεί αυτόματα.