Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/Προχωρημένα/Περιφερειακά/UPS"

(Νέα σελίδα με '==Εγκατάσταση του UPS== Η επικοινωνία του εξυπηρετητή με το UPS γίνεται με χρήση του πακέτου nut ([h...')
 
(Παράδειγμα ρύθμισης USB UPS)
 
(86 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 7: Γραμμή 7:
 
* Εγκαταστήστε το πακέτο nut με την εντολή:
 
* Εγκαταστήστε το πακέτο nut με την εντολή:
  
{{Terminal|sudo apt-get -y install nut nut-client nut-cgi​}}
+
{{Terminal|sudo apt-get -y install nut nut-client nut-monitor}}
<br/>
+
 
 
===Ρύθμιση οδηγού και θύρας επικοινωνίας===
 
===Ρύθμιση οδηγού και θύρας επικοινωνίας===
* Προσθέστε στο αρχείο /etc/nut/ups.conf τον οδηγό (driver) και τη θύρα επικοινωνίας (port).  
+
*Στο αρχείο {{Keypress|/etc/nut/ups.conf}} θα πρέπει να προσθέσετε τον οδηγό (driver) και τη θύρα επικοινωνίας (port). <br>
 +
{{Terminal|sudo pluma /etc/nut/ups.conf}}
 +
{{Hint|Ο οδηγός προκύπτει από τη στήλη driver στο [http://www.networkupstools.org/stable-hcl.html hardware compatibility list του Nut].}}
 +
Ακολουθούν παραδείγματα προσθήκης των παραπάνω στοιχείων για USB και Σειραϊκό UPS.
  
 
====Παράδειγμα ρύθμισης USB UPS====
 
====Παράδειγμα ρύθμισης USB UPS====
Γραμμή 20: Γραμμή 23:
 
<nowiki>port = auto</nowiki>
 
<nowiki>port = auto</nowiki>
 
         <nowiki>desc = "APC Back-UPS USB"</nowiki>}}
 
         <nowiki>desc = "APC Back-UPS USB"</nowiki>}}
<br>
+
{{Hint|Μπορεί να σας φανεί χρήσιμη η παρακάτω εντολή για την ανίχνευση του μοντέλου του UPS:
 +
{{Terminal|lsusb}}
 +
Αν και κάποιες φορές απλά αναφέρει το UPS ως {{Keypress|Cypress Semiconductor USB to Serial}}
 +
}}
  
 
====Παράδειγμα ρύθμισης σειριακού UPS====
 
====Παράδειγμα ρύθμισης σειριακού UPS====
Γραμμή 33: Γραμμή 39:
 
* Δημιουργήσετε το αρχείο /etc/udev/rules.d/99_nut-serialups.rules
 
* Δημιουργήσετε το αρχείο /etc/udev/rules.d/99_nut-serialups.rules
  
{{Terminal|sudo gedit /etc/udev/rules.d/99_nut-serialups.rules}}
+
{{Terminal|sudo pluma /etc/udev/rules.d/99_nut-serialups.rules}}
<br/>
+
 
 
* και προσθέστε σε αυτό τα ακόλουθα στοιχεία:
 
* και προσθέστε σε αυτό τα ακόλουθα στοιχεία:
  
 
{{Editor|<nowiki>KERNEL=="ttyS0", GROUP="nut"</nowiki>}}
 
{{Editor|<nowiki>KERNEL=="ttyS0", GROUP="nut"</nowiki>}}
<br>
+
 
 
* Κατόπιν δώστε τις ακόλουθες εντολές:
 
* Κατόπιν δώστε τις ακόλουθες εντολές:
  
 
{{Terminal| sudo udevadm control --reload-rules <br>
 
{{Terminal| sudo udevadm control --reload-rules <br>
 
  sudo udevadm trigger}}
 
  sudo udevadm trigger}}
<br>
+
 
{{Hint|Αντικαταστήστε το ttyS0 με ttyS1 κλπ ανάλογα αν έχετε συνδέσει το UPS στην 1η, 2η σειριακή θύρα κλπ του εξυπηρετητή}}
+
{{Hint|Αντικαταστήστε το ttyS0 με ttyS1 κλπ ανάλογα αν έχετε συνδέσει το UPS στην 1η, 2η σειριακή θύρα κλπ του εξυπηρετητή. Μπορεί να σας φανεί χρήσιμη και η εντολή:
<br>
+
{{Terminal|dmesg <nowiki>|</nowiki>grep tty}}
 +
}}
 +
 
 
{{Warning|Τα παραπάνω χρειάζονται στην περίπτωση του σειριακού UPS ώστε να μπορεί το nut να έχει δικαιώματα πρόσβασης στη σειριακή θύρα}}
 
{{Warning|Τα παραπάνω χρειάζονται στην περίπτωση του σειριακού UPS ώστε να μπορεί το nut να έχει δικαιώματα πρόσβασης στη σειριακή θύρα}}
<br>
 
  
 
===Έλεγχος ορθής επικοινωνίας του NUT με το UPS===
 
===Έλεγχος ορθής επικοινωνίας του NUT με το UPS===
Γραμμή 53: Γραμμή 60:
  
 
{{Terminal| sudo upsdrvctl start}}
 
{{Terminal| sudo upsdrvctl start}}
<br>
 
* Θα πρέπει να δείτε ως αποτέλεσμα κάτι σαν
 
  
{{Terminal|Network UPS Tools - UPS driver controller 2.2.2
+
* Θα πρέπει να δείτε ως αποτέλεσμα (το παράδειγμα αφορά USB APC UPS) κάτι σαν:
Network UPS Tools: 0.29 USB communication driver - core 0.33 (2.2.2)
+
 
 +
{{Terminal|Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
 +
Network UPS Tools: 0.29 USB communication driver - core 0.33 (2.7.4)
 
Using subdriver: APC HID 0.92}}
 
Using subdriver: APC HID 0.92}}
<br>
+
 
 +
 
 +
 
 +
{{Warning|Σε περίπτωση που εμφανιστεί μήνυμα "Can't chdir to /var/run/nut: No such file or directory", δημιουργήστε τον κατάλογο χειροκίνητα, με τις εντολές: {{Terminal|sudo mkdir /var/run/nut && sudo chown nut.nut /var/run/nut}}}}
  
 
===Επιπλέον ρυθμίσεις===
 
===Επιπλέον ρυθμίσεις===
* Δημιουργήστε το αρχείο /etc/nut/upsd.conf
 
  
{{Terminal|sudo gedit /etc/nut/upsd.conf}}
+
* Επεξεργαστείτε το αρχείο /etc/nut/upsd.conf
<br>
+
 
{{Editor|ACL all 0.0.0.0/0
+
{{Terminal|sudo pluma /etc/nut/upsd.conf}}
ACL localhost 127.0.0.1/32
+
 
ACCEPT localhost
+
{{Editor|LISTEN 127.0.0.1 3493<br>
REJECT all}}
+
LISTEN ::1 3493}}
<br>
+
 
* Δημιουργήστε το αρχείο /etc/nut/upsd.users:
+
* Επεξεργαστείτε το αρχείο /etc/nut/upsd.users:
 +
 
 +
{{Terminal|sudo pluma /etc/nut/upsd.users}}
  
{{Terminal|sudo gedit /etc/nut/upsd.users}}
+
{{Editor|<nowiki>[local_mon]</nowiki>
<br/>
+
<nowiki>password = PASSWORD</nowiki>
{{Editor|<nowiki>[local_mon]</nowiki><br>
 
<nowiki>password = PASSWORD</nowiki><br>
 
<nowiki>allowfrom = localhost</nowiki><br>
 
 
<nowiki>upsmon master</nowiki>}}
 
<nowiki>upsmon master</nowiki>}}
<br>
 
* Δημιουργήστε το αρχείο /etc/nut/upsmon.conf:
 
  
{{Terminal|sudo gedit /etc/nut/upsmon.conf}}
+
* Επεξεργαστείτε το αρχείο /etc/nut/upsmon.conf:
<br>
+
 
{{Editor|MONITOR apc@localhost 1 local_mon PASSWORD master
+
{{Terminal|sudo pluma /etc/nut/upsmon.conf}}
POWERDOWNFLAG /etc/killpower
+
 
SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h now"}}
+
{{Editor|MONITOR ''apc''@localhost 1 local_mon PASSWORD master}}
<br>
 
{{Hint|Βάλτε όπου "PASSWORD" τον κωδικό του administrator <br>
 
Βάλτε όπου apc το όνομα που δώσατε στο UPS στο /etc/nut/ups.conf}}
 
<br>
 
* Αλλάξτε τα δικαιώματα στα παραπάνω αρχεία (επειδή υπάρχει ο κωδικός διαχειριστή) ώστε να μην είναι προσβάσιμα από τους χρήστες
 
  
 +
{{Hint|Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ''PASSWORD'' με τον κωδικό που επιθυμείτε αρκεί να είναι ο ίδιος στα δύο αρχεία upsd.users & upsmon.conf <br>
 +
Βάλτε όπου ''apc'' το όνομα που δώσατε στο UPS εντός των αγκυλών [ ] στο αρχείο /etc/nut/ups.conf}}
 +
 +
* Επιβεβαιώστε τα δικαιώματα στα παραπάνω αρχεία (επειδή υπάρχει ο κωδικός) ώστε να μην είναι προσβάσιμα από τους χρήστες
 +
{{Terminal| ls -l /etc/nut/
 +
 +
$ -rw-r----- 1 root nut  1544 Αυγ  22 14:09 nut.conf<br>
 +
$ -rw-r----- 1 root nut  5598 Αυγ  22 13:14 ups.conf<br>
 +
$ -rw-r----- 1 root nut  4655 Αυγ  22 14:52 upsd.conf<br>
 +
$ -rw-r----- 1 root nut  2230 Αυγ  22 14:49 upsd.users<br>
 +
$ -rw-r----- 1 root nut 15482 Αυγ  22 14:49 upsmon.conf<br>
 +
$ -rw-r----- 1 root nut  3887 Νοε  15  2017 upssched.conf<br> }}
 +
 +
 +
::: Αν απαιτείται αλλαγή δικαιωμάτων δώστε τις εντολές:
 
{{Terminal| sudo chown root:nut /etc/nut/* <br>
 
{{Terminal| sudo chown root:nut /etc/nut/* <br>
 
  sudo chmod 640 /etc/nut/*}}
 
  sudo chmod 640 /etc/nut/*}}
<br>
+
 
 +
<!--nowiki>
 +
Ούτε αυτό χρειάζεται πλέον
 
* Ρυθμίστε στο αρχείο /etc/default/nut οι upsd & upsmon να ξεκινούν αυτόματα κατά την εκκίνηση του εξυπηρετητή:
 
* Ρυθμίστε στο αρχείο /etc/default/nut οι upsd & upsmon να ξεκινούν αυτόματα κατά την εκκίνηση του εξυπηρετητή:
  
{{Terminal|sudo gedit /etc/default/nut}}
+
{{Terminal|sudo pluma /etc/default/nut}}
<br>
+
 
 
{{Editor|<nowiki>START_UPSD=yes</nowiki><br>
 
{{Editor|<nowiki>START_UPSD=yes</nowiki><br>
 
<nowiki>START_UPSMON=yes</nowiki>}}
 
<nowiki>START_UPSMON=yes</nowiki>}}
<br>
+
</nowiki-->
  
 
* Ρυθμίστε στο αρχείο /etc/nut/nut.conf ο δαίμονας του nut να αφορά μόνο τον εξυπηρετητή:
 
* Ρυθμίστε στο αρχείο /etc/nut/nut.conf ο δαίμονας του nut να αφορά μόνο τον εξυπηρετητή:
  
{{Terminal|sudo gedit /etc/nut/nut.conf}}
+
{{Terminal|sudo pluma /etc/nut/nut.conf}}
<br>
+
 
 
{{Editor|<nowiki> MODE=standalone</nowiki>}}
 
{{Editor|<nowiki> MODE=standalone</nowiki>}}
<br>
 
  
 +
<!--nowiki>
 +
Ούτε αυτό χρειάζεται πλέον
 
* Δοκιμάστε αν όλα λειτουργούν κανονικά:
 
* Δοκιμάστε αν όλα λειτουργούν κανονικά:
 
 
{{Terminal| sudo service ups-monitor stop <br>
 
{{Terminal| sudo service ups-monitor stop <br>
 
sudo service ups-monitor start}}
 
sudo service ups-monitor start}}
<br>
+
</nowiki-->
  
 
===Eπικοινωνία με το UPS===
 
===Eπικοινωνία με το UPS===
* Δώστε την παρακάτω εντολή αντικαθιστώντας το mge με το όνομα που δηλώσατε για το UPS  
+
* Ελέγξτε αν τρέχει ο δαίμονας upsd με την εντολή:
<br>
+
{{Terminal|sudo netstat -tnlp <nowiki>|</nowiki> grep -w upsd}}
 +
 
 +
:Θα πρέπει να δείτε ότι ο δαίμονας upsd "ακούει" στη θύρα (port) 3493 του localhost (127.0.0.1) που δηλώσατε στο αρχείο /etc/nut/upsd.conf:
 +
{{Terminal|''administrator@srv-1lyk-mesol:~$'' tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*              LISTEN      1753/upsd}}
 +
 
 +
{{Hint|Αν ο δαίμονας upsd δεν "τρέχει" ξεκινήστε τον με την εντολή:
 +
{{Terminal|sudo upsd}} }}
 +
 
 +
* Ελέγξτε την επικοινωνία με τον UPS εξυπηρετητή δίνοντας την παρακάτω εντολή (αντικαθιστώντας το ''mge'' με το όνομα που δηλώσατε για το UPS)
 +
 
 
{{Terminal|sudo upsc mge}}
 
{{Terminal|sudo upsc mge}}
<br>
+
 
 
* Η εντολή θα επιστρέψει πληροφορίες για το UPS
 
* Η εντολή θα επιστρέψει πληροφορίες για το UPS
<br>
 
{{ Terminal|battery.charge: 100  <br>
 
battery.charge.low: 30  <br>
 
battery.runtime: 1000  <br>
 
device.mfr: MGE UPS SYSTEMS  <br>
 
device.model: NOVA 600 AVR  <br>
 
device.serial: unknown  <br>
 
device.type: ups  <br>
 
driver.name: mge-shut  <br>
 
driver.parameter.pollinterval: 2  <br>
 
driver.parameter.port: /dev/ttyS0  <br>
 
driver.version: 2.6.3  <br>
 
driver.version.internal: 0.69  <br>
 
output.voltage: 230  <br>
 
ups.load: 11  <br>
 
ups.mfr: MGE UPS SYSTEMS  <br>
 
ups.model: NOVA 600 AVR  <br>
 
ups.power.nominal: 600  <br>
 
ups.serial: unknown  <br>
 
ups.status: OL CHRG  <br>
 
ups.timer.shutdown: -1  <br>
 
ups.timer.start: -1}}
 
<br>
 
* Εναλλακτικά εγκαταστήστε και τρέξτε την εφαρμογή [apt://wmnut wmnut] για να δείτε πληροφορίες για το UPS
 
  
{{Terminal|wmnut}}
+
{{ Terminal|Init SSL without certificate database
 +
battery.charge: 100 <br>
 +
battery.charge.low: 30 <br>
 +
battery.runtime: 1000 <br>
 +
battery.type: PbAc <br>
 +
device.mfr: MGE UPS SYSTEMS <br>
 +
device.model: Nova 600 AVR <br>
 +
device.serial: unknown <br>
 +
device.type: ups <br>
 +
driver.name: mge-shut <br>
 +
driver.parameter.pollfreq: 30 <br>
 +
driver.parameter.pollinterval: 2 <br>
 +
driver.parameter.port: /dev/ttyS0 <br>
 +
driver.parameter.synchronous: no <br>
 +
driver.version: 2.7.4 <br>
 +
driver.version.data: MGE HID 1.39 <br>
 +
driver.version.internal: 0.41 <br>
 +
outlet.1.status: on <br>
 +
output.voltage: 230.0 <br>
 +
ups.delay.shutdown: 20 <br>
 +
ups.delay.start: 30 <br>
 +
ups.load: 11 <br>
 +
ups.mfr: MGE UPS SYSTEMS <br>
 +
ups.model: Nova 600 AVR <br>
 +
ups.power.nominal: 600 <br>
 +
ups.productid: ffff <br>
 +
ups.serial: unknown <br>
 +
ups.status: OL <br>
 +
ups.timer.shutdown: -1 <br>
 +
ups.timer.start: -10 <br>
 +
ups.vendorid: 0463 <br>
 +
}}
 +
 
 +
* Για το γραφικό περιβάλλον χρησιμοποιήστε την εφαρμογή {{Application-linux|NUT-Monitor}}
 +
 
 +
{{Terminal|NUT-Monitor -H &}}
 +
 
 +
{{Hint|Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη εκκίνηση του NUT-Monitor μέσω του {{Menu|Προτιμήσεις|Προγράμματα Εκκίνησης}} και επιλέγοντας {{Select|Προσθήκη}}.<br>
 +
Κατόπιν στο πεδίο {{Label|Εντολή}} γράψτε {{Keypress|NUT-Monitor --start-hidden}} }}

Τελευταία αναθεώρηση της 09:45, 3 Οκτωβρίου 2019

Εγκατάσταση του UPS

Η επικοινωνία του εξυπηρετητή με το UPS γίνεται με χρήση του πακέτου nut (Network UPS Tools).

 • Ελέγξτε ότι το UPS που διαθέτετε υποστηρίζεται (ανήκει στο hardware compatibility list) των Network UPS Tools
 • Εφόσον υποστηρίζεται, προχωρήστε στις επόμενες παραγράφους

Εγκατάσταση εργαλείων NUT

 • Εγκαταστήστε το πακέτο nut με την εντολή:


Terminal.pngsudo apt-get -y install nut nut-client nut-monitor


Ρύθμιση οδηγού και θύρας επικοινωνίας

 • Στο αρχείο /etc/nut/ups.conf θα πρέπει να προσθέσετε τον οδηγό (driver) και τη θύρα επικοινωνίας (port).


Terminal.pngsudo pluma /etc/nut/ups.confInfo-32.pngΟ οδηγός προκύπτει από τη στήλη driver στο hardware compatibility list του Nut.


Ακολουθούν παραδείγματα προσθήκης των παραπάνω στοιχείων για USB και Σειραϊκό UPS.

Παράδειγμα ρύθμισης USB UPS

 • Εάν διαθέτετε USB UPS όπως το APC Back-UPS, τότε σύμφωνα με το hardware compatibility list έχει τον οδηγό usbhid-ups, οπότε προσθέστε την ακόλουθη παράγραφο που την ονομάζετε [apc]:


Editor.png[apc]

driver = usbhid-ups

port = auto

desc = "APC Back-UPS USB"Info-32.pngΜπορεί να σας φανεί χρήσιμη η παρακάτω εντολή για την ανίχνευση του μοντέλου του UPS:
Terminal.pnglsusb

Αν και κάποιες φορές απλά αναφέρει το UPS ως Cypress Semiconductor USB to Serial


Παράδειγμα ρύθμισης σειριακού UPS

 • Εάν διαθέτετε σειριακό UPS όπως το MGE NOVA AVR 600 Serial στη σειραική θύρα ttyS0, τότε σύμφωνα με το hardware compatibility list έχει τον οδηγό mge-shut, οπότε προσθέστε την ακόλουθη παράγραφο που την ονομάζετε [mge]:


Editor.png[mge]

driver = mge-shut

port = /dev/ttyS0

desc = "MGE Nova 600AVR Serial"


 • Δημιουργήσετε το αρχείο /etc/udev/rules.d/99_nut-serialups.rules


Terminal.pngsudo pluma /etc/udev/rules.d/99_nut-serialups.rules


 • και προσθέστε σε αυτό τα ακόλουθα στοιχεία:


Editor.pngKERNEL=="ttyS0", GROUP="nut"


 • Κατόπιν δώστε τις ακόλουθες εντολές:


Terminal.png sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm triggerInfo-32.pngΑντικαταστήστε το ttyS0 με ttyS1 κλπ ανάλογα αν έχετε συνδέσει το UPS στην 1η, 2η σειριακή θύρα κλπ του εξυπηρετητή. Μπορεί να σας φανεί χρήσιμη και η εντολή:
Terminal.pngdmesg |grep ttyDialog-warning.pngΤα παραπάνω χρειάζονται στην περίπτωση του σειριακού UPS ώστε να μπορεί το nut να έχει δικαιώματα πρόσβασης στη σειριακή θύρα


Έλεγχος ορθής επικοινωνίας του NUT με το UPS

 • Κατόπιν ελέγξτε αν το nut μπορεί και επικοινωνεί με το UPS σας, δίνοντας την εντολή:


Terminal.png sudo upsdrvctl start


 • Θα πρέπει να δείτε ως αποτέλεσμα (το παράδειγμα αφορά USB APC UPS) κάτι σαν:


Terminal.pngNetwork UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4

Network UPS Tools: 0.29 USB communication driver - core 0.33 (2.7.4)

Using subdriver: APC HID 0.92
Dialog-warning.pngΣε περίπτωση που εμφανιστεί μήνυμα "Can't chdir to /var/run/nut: No such file or directory", δημιουργήστε τον κατάλογο χειροκίνητα, με τις εντολές:
Terminal.pngsudo mkdir /var/run/nut && sudo chown nut.nut /var/run/nut


Επιπλέον ρυθμίσεις

 • Επεξεργαστείτε το αρχείο /etc/nut/upsd.conf


Terminal.pngsudo pluma /etc/nut/upsd.confEditor.pngLISTEN 127.0.0.1 3493
LISTEN ::1 3493


 • Επεξεργαστείτε το αρχείο /etc/nut/upsd.users:


Terminal.pngsudo pluma /etc/nut/upsd.usersEditor.png[local_mon]

password = PASSWORD

upsmon master


 • Επεξεργαστείτε το αρχείο /etc/nut/upsmon.conf:


Terminal.pngsudo pluma /etc/nut/upsmon.confEditor.pngMONITOR apc@localhost 1 local_mon PASSWORD masterInfo-32.pngΜπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PASSWORD με τον κωδικό που επιθυμείτε αρκεί να είναι ο ίδιος στα δύο αρχεία upsd.users & upsmon.conf
Βάλτε όπου apc το όνομα που δώσατε στο UPS εντός των αγκυλών [ ] στο αρχείο /etc/nut/ups.conf


 • Επιβεβαιώστε τα δικαιώματα στα παραπάνω αρχεία (επειδή υπάρχει ο κωδικός) ώστε να μην είναι προσβάσιμα από τους χρήστες


Terminal.png ls -l /etc/nut/

$ -rw-r----- 1 root nut 1544 Αυγ 22 14:09 nut.conf
$ -rw-r----- 1 root nut 5598 Αυγ 22 13:14 ups.conf
$ -rw-r----- 1 root nut 4655 Αυγ 22 14:52 upsd.conf
$ -rw-r----- 1 root nut 2230 Αυγ 22 14:49 upsd.users
$ -rw-r----- 1 root nut 15482 Αυγ 22 14:49 upsmon.conf

$ -rw-r----- 1 root nut 3887 Νοε 15 2017 upssched.confΑν απαιτείται αλλαγή δικαιωμάτων δώστε τις εντολές:


Terminal.png sudo chown root:nut /etc/nut/*
sudo chmod 640 /etc/nut/* • Ρυθμίστε στο αρχείο /etc/nut/nut.conf ο δαίμονας του nut να αφορά μόνο τον εξυπηρετητή:


Terminal.pngsudo pluma /etc/nut/nut.confEditor.png MODE=standaloneEπικοινωνία με το UPS

 • Ελέγξτε αν τρέχει ο δαίμονας upsd με την εντολή:


Terminal.pngsudo netstat -tnlp | grep -w upsd


Θα πρέπει να δείτε ότι ο δαίμονας upsd "ακούει" στη θύρα (port) 3493 του localhost (127.0.0.1) που δηλώσατε στο αρχείο /etc/nut/upsd.conf:


Terminal.pngadministrator@srv-1lyk-mesol:~$ tcp 0 0 127.0.0.1:3493 0.0.0.0:* LISTEN 1753/upsdInfo-32.pngΑν ο δαίμονας upsd δεν "τρέχει" ξεκινήστε τον με την εντολή:
Terminal.pngsudo upsd


 • Ελέγξτε την επικοινωνία με τον UPS εξυπηρετητή δίνοντας την παρακάτω εντολή (αντικαθιστώντας το mge με το όνομα που δηλώσατε για το UPS)


Terminal.pngsudo upsc mge


 • Η εντολή θα επιστρέψει πληροφορίες για το UPS


Terminal.pngInit SSL without certificate database

battery.charge: 100
battery.charge.low: 30
battery.runtime: 1000
battery.type: PbAc
device.mfr: MGE UPS SYSTEMS
device.model: Nova 600 AVR
device.serial: unknown
device.type: ups
driver.name: mge-shut
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: /dev/ttyS0
driver.parameter.synchronous: no
driver.version: 2.7.4
driver.version.data: MGE HID 1.39
driver.version.internal: 0.41
outlet.1.status: on
output.voltage: 230.0
ups.delay.shutdown: 20
ups.delay.start: 30
ups.load: 11
ups.mfr: MGE UPS SYSTEMS
ups.model: Nova 600 AVR
ups.power.nominal: 600
ups.productid: ffff
ups.serial: unknown
ups.status: OL
ups.timer.shutdown: -1
ups.timer.start: -10
ups.vendorid: 0463


 • Για το γραφικό περιβάλλον χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Application-ubuntu-other.png NUT-Monitor


Terminal.pngNUT-Monitor -H &Info-32.pngΜπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη εκκίνηση του NUT-Monitor μέσω του  Προτιμήσεις  Προγράμματα Εκκίνησης  και επιλέγοντας Hand.png Προσθήκη.
Κατόπιν στο πεδίο Tag.png Εντολή γράψτε NUT-Monitor --start-hidden