Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Linux/Προχωρημένα/Squid/Προχωρημένα"

 
(4 ενδιάμεσες εκδόσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
== Ρύθμιση εξυπηρετητή και σταθμών εργασίας ==
+
* [[Linux/Προχωρημένα/Squid/Προχωρημένα/Χειροκίνητα|Ρητή δήλωση του διαμεσολαβητή στο σύστημα για τον Chromium browser]]
Υπάρχουν δύο τρόποι να ρυθμιστούν τόσο ο εξυπηρετητής όσο και οι σταθμοί εργασίας να χρησιμοποιούν ως διαμεσολαβητή δικτύου (proxy) το Squid:
 
* '''Χειροκίνητα''': ρητή δήλωση του διαμεσολαβητή στο σύστημα.
 
* '''[[Linux/Προχωρημένα/Squid/Ενεργοποίηση WPAD|Αυτόματα]]''': χρήση του πρωτοκόλλου WPAD.
 
 
 
=== Χειροκίνητα ===
 
Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα τον εξυπηρετητή και τους σταθμούς εργασίας να χρησιμοποιούν ως proxy το Squid χωρίς την δυνατότητα αλλαγής από τους χρήστες:
 
# Ανοίξτε ένα τερματικό (δίνοντας το συνδυασμό {{Keypress|Alt}}+{{Keypress|Ctrl}}+{{Keypress|T}}).
 
# Δημιουργήστε τους παρακάτω καταλόγους στο κατάλογο <tt>/etc</tt>  δίνοντας τις εντολές: <br/>{{Terminal|sudo mkdir -p /etc/dconf/db/proxy.d/locks}} {{Terminal|sudo mkdir -p /etc/dconf/profile}}
 
# Δημιουργήστε τα παρακάτω αρχεία δίνοντας τις εντολές: <br/>{{Terminal|sudo touch /etc/dconf/db/proxy.d/00_proxy_settings}} {{Terminal|sudo touch /etc/dconf/db/proxy.d/locks/00_proxy}} {{Terminal|sudo touch /etc/dconf/profile/user}}
 
# Ανοίξτε το αρχείο <tt>/etc/dconf/profile/user</tt> και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές: <br/>{{Editor|user-db:user<br/>system-db:proxy}}
 
# Ανοίξτε το αρχείο <tt>/etc/dconf/db/proxy.d/00_proxy_settings</tt> και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές: <br/>{{Editor|<nowiki>[system/proxy]</nowiki><br/><nowiki>mode='manual'</nowiki>
 
<br/>
 
<nowiki>[system/proxy/ftp]</nowiki><br/>
 
<nowiki>host='<ip_address_server>'</nowiki><br/>
 
<nowiki>port=3128</nowiki><br/>
 
<br/>
 
<nowiki>[system/proxy/http]</nowiki><br/>
 
<nowiki>host='<ip_address_server>'</nowiki><br/>
 
<nowiki>port=3128</nowiki><br/>
 
<br/>
 
<nowiki>[system/proxy/https]</nowiki><br/>
 
<nowiki>host='<ip_address_server>'</nowiki><br/>
 
<nowiki>port=3128</nowiki><br/>
 
<br/>
 
<nowiki>[system/proxy/socks]</nowiki><br/>
 
<nowiki>host='<ip_address_server>'</nowiki><br/>
 
<nowiki>port=3128</nowiki><br/>}}
 
# Ανοίξτε το αρχείο <tt>/etc/dconf/db/proxy.d/locks/00_proxy</tt> και προσθέστε την παρακάτω γραμμή: <br/>{{Editor|/system/proxy/mode}}
 
# Τέλος, δώστε την εντολή: <br/>{{Terminal|sudo dconf update}} με σκοπό την ενημέρωση του gnome περιβάλλοντος.
 

Τελευταία αναθεώρηση της 13:32, 28 Μαρτίου 2014