Windows/Εγκατάσταση εξυπηρετητή

Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης MS-Windows Server στον εξυπηρετητή και ρυθμίστε το BIOS (ή πατήστε F12 για να βγει το boot menu) ώστε να ξεκινάει από αυτό. Στους διαλόγους που θα εμφανιστούν, κάντε τις παρακάτω επιλογές.

Ρύθμιση γλώσσας

 • Κατά την αρχική εγκατάσταση ζητείται η ρύθμιση των Time and currency format: Greek (Greece) και Keyboard or input method: US.

Ρύθμιση κατατμήσεων

 • Επιλέγουμε το δίσκο στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση. Οι κατατμήσεις του δίσκου πραγματοποιούνται μέσω της επιλογής Drive options (advanced) στη σχετική οθόνη.

Η εγκατάσταση του εξυπηρετητή μπορεί να γίνει σε κατατμήσεις τέτοιες που να διευκολύνεται η μετέπειτα διαχείρισή του. Προτείνεται ένα σχέδιο κατατμήσεων για συστήματα με ένα ή δύο δίσκους, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο στο ίδιο σύστημα να υπάρχει εγκατάσταση και με Linux/LTSP. Στον ακόλουθο πίνακα προτείνονται κατατμήσεις για την υποστήριξη ΛΣ Windows και Linux/LTSP, για ένα δίσκο χωρητικότητας 200GB.


Πίνακας 1: Παράδειγμα διαμέρισης σκληρού δίσκου 200 Gb για εγκατάσταση dual boot Linux / Windows
Primary 1 Primary 2 Primary 3 Extended partition
Logical 1 Logical 2 Logical 3

20%

40 Gb ntfs Windows 2008

15%

30 Gb ext4 Ubuntu Precise (κανονική εγκατάσταση)

15%

30 Gb ext4 Ubuntu Lucid (backup εγκατάσταση)

25%

50 Gb ntfs Windows \Users

22%

45 Gb ext4 Linux /home

3%

5 Gb swap Linux swap

Η εγκατάσταση σε δίσκο μικρότερης χωρητικότητας (τουλάχιστον 80GB) μπορεί να γίνει σε δύο κατατμήσεις που αφορούν μόνο στο ΛΣ Windows Server: μία για το Λειτουργικό Σύστημα χωρητικότητας τουλάχιστον 40GB και μία για τα αρχεία χρηστών. Στην περίπτωση που το σύστημα διαθέτει δύο δίσκους 200GB, προτείνονται οι ακόλουθες κατατμήσεις:

Πίνακας 2: Παράδειγμα διαμέρισης δύο σκληρών δίσκων 200 Gb για εγκατάσταση dual boot Linux / Windows, με ...πολύ όρεξη για backups
1ος δίσκος Primary 1 Primary 2 Primary 3 Primary 4

30%

60 Gb ntfs Windows 2008 ( κανονική εγκατάσταση)

20%

40 Gb ext4 Ubuntu Lucid (backup εγκατάσταση)

40%

80 Gb ext4 Linux /home

10%

20 Gb ntfs Αντίγραφο (backup) Windows \Users
2ος δίσκος Primary 1 Primary 2 Primary 3 Primary 4

30%

60 Gb ntfs Windows 2008 (backup εγκατάσταση)

20%

40 Gb ext4 Ubuntu Precise (κανονική εγκατάσταση)

47%

95 Gb ntfs Windows \Users & Αντίγραφο (backup) Linux /home

3%

5 Gb swap Linux swap


Dialog-information.pngΤο μέγεθος της κατάτμησης Linux swap εξαρτάται και από το μέγεθος της μνήμης RAM του εξυπηρετητή. Η προτεινόμενη χωρητικότητα είναι ενδεικτική και είναι πολύ πιθανό να διαφέρει σε κάθε ΣΕΠΕΗΥ.


Ρύθμιση κωδικού διαχειριστή

 • Στη συνέχεια ζητείται ο κωδικός ασφαλείας του διαχειριστή του συστήματος (administrator password). Η πρακτική χρήσης προφανούς ή κοινού κωδικού ασφαλείας δεν προτείνεται. Είναι επιθυμητό ο κωδικός να έχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να περιλαμβάνει πεζούς και κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες, αριθμούς και σημεία στίξης (πχ. password: Changem3!).

Δικτυακές ρυθμίσεις

Για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης απαιτείται το εργαλείο Server Manager το οποίο είναι ένα Microsoft Management Console (MMC) για τη διαχείριση του εξυπηρετητή και ξεκινά αυτόματα μετά το logon του διαχειριστή (administrator). Εναλλακτικά μπορείτε να το τρέξετε από:

 • Το  Start μενού  δεξί-click Computer  Manage 
 • Το  Start μενού  Administrative Tools  Server Manager 
 • Το Quick Launch toolbar που υπάρχει στο Windows taskbar
 1. Οι ρυθμίσεις του δικτύου πραγματοποιούνται μέσα από το Server Manager επιλέγοντας  Server Summary  View Network Connections  και στη συνέχεια με δεξί κουμπί επιλέγουμε properties στην κάρτα δικτύου. H δημιουργία του domain προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη φάση, όταν έχει επιβεβαιωθεί η καλή λειτουργία του υπολογιστή. Οι TCP/IP ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί για τη διασύνδεση σχολικών εργαστηρίων στο ΠΣΔ.
  Info-32.pngΣυνοπτικά αναφέρεται ότι κάθε εξυπηρετητής έχει στατική IP διεύθυνση της μορφής 10.x.y.z όπου οι τιμές x & y εξαρτώνται από τη σχολική μονάδα και λαμβάνονται μετά από επικοινωνία με το helpdesk του ΠΣΔ (8011180181) και η τιμή z είναι 10 για τον πρώτο εξυπηρετητή της σχολικής μονάδας, 11 για τον δεύτερο εξυπηρετητή κοκ. Το subnet mask είναι της μορφής 255.255.255.0 και το default gateway έχει τιμή 10.x.y.1 όπου οι τιμές x & y παραμένουν ίδιες με αυτές της IP διεύθυνσης. Ως DNS Server ορίζεται η IP διεύθυνση του ίδιου του εξυπηρετητή (10.x.y.z). Εναλλακτικά μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις μέσω του πρωτοκόλλου DHCP που είναι ρυθμισμένο σε κάθε δρομολογητή ΣΕΠΕΗΥ. (για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού θα χρησιμοποιηθούν οι nic.sch.gr, nic.att.sch.gr, nic.thess.sch.gr)

 2. Σε ότι αφορά το όνομα του υπολογιστή (computer name) είναι δυνατές διάφορες προσεγγίσεις. Προτείνεται απλώς να δίνεται το όνομα ”Server” ώστε να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του υπολογιστή. Δεν υπάρχει λόγος εφαρμογής πιο πολύπλοκων σχημάτων ονοματολογίας, που πχ. εμπλέκουν το DNS όνομα που έχει δοθεί από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).
  Dialog-warning.pngΑν στη σχολική μονάδα συνυπάρχουν δύο διαφορετικά εργαστήρια με ανεξάρτητο domain ή εξυπηρετητής LTSP προτείνεται να δίνονται διαφορετικά ονόματα στους εξυπηρετητές για την αποφυγή προβλημάτων (πχ. “Server1”, “Server2”).

  Κατ' αρχήν πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις ονόματος και περιγραφής από την κονσόλα Server Manager επιλέγοντας  Server Summary  Change System Properties .
 3. Η τυπική εγκατάσταση των Windows 2008 Server περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις απαραίτητες συνιστώσες (Windows components). Μόνο για την ενεργοποίηση της δυνατότητας απομακρυσμένης διαχείρισης του εξυπηρετητή, πρέπει να γίνει επιπλέον επιλογή της εγκατάστασης των Terminal Services σε administration mode. Η υπηρεσία DNS εγκαθίσταται αυτόματα και ρυθμίζεται κατά τη δημιουργία του domain.

Ενεργοποίηση άδειας & αυτόματων ενημερώσεων

 • Μετά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος είναι πιθανό να απαιτείται η ενεργοποίησή του μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα για να είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση του (product activation). Η άδεια χρήσης καθορίζει αν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο καθώς και το διάστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα Windows 2008 Server χωρίς ενεργοποίηση. Η βέλτιστη μέθοδος για τους εξυπηρετητές των σχολικών εργαστηρίων είναι να πραγματοποιείται η διαδικασία μέσω διαδικτύου από την εφαρμογή Server Manager επιλέγοντας ( Server Summary  Activate Windows  ή μέσω του εικονιδίου που εμφανίζεται στην μπάρα εργασιών). Δεν χρειάζεται να γίνεται δήλωση (registration) του λειτουργικού συστήματος.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος είναι η εγκατάσταση όλων των κρίσιμων ενημερώσεων. Αρχικά εγκαθίστανται όλες οι ενημερώσεις από την εφαρμογή Server Manager επιλέγοντας  Server Summary  Configure Updates  Install Updates Automatically .

Εγκατάσταση οδηγών υλικού και περιφερειακών

 • Τμήμα της εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος θεωρείται και η εγκατάσταση των οδηγών συσκευών (system drivers) της μητρικής, των καρτών επέκτασης και των περιφερειακών συσκευών. Μπορεί να γίνει χρήση των μέσων (cd’s, δισκέτες κλπ) που παρασχέθηκαν μαζί με το υπολογιστικό σύστημα. Προτείνεται όμως να εγκαθίστανται οι τελευταίες εκδόσεις των οδηγών, που στην πλειονότητα των περιπτώσεων μπορούν να ληφθούν από το Διαδίκτυο.
 • Η εγκατάσταση του εκτυπωτή, που συνήθως είναι συνδεδεμένος στον εξυπηρετητή μπορεί να γίνει σε αυτό το σημείο σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε μοντέλου. Για τη χρήση της υπηρεσίας εκτύπωσης από όλους τους χρήστες του εργαστηρίου ο εκτυπωτής πρέπει να διαμοιραστεί, οπότε ο εξυπηρετητής αναλαμβάνει και το ρόλο του διακομιστή εκτυπώσεων.