Μόρια χημικών στοιχείων και ενώσεων

Τα άτομα πολλών στοιχείων, όπως το υδρογόνο (H),
το οξυγόνο (O) και το άζωτο (N), ενώνονται μεταξύ
τους και έτσι αυτά τα στοιχεία υπάρχουν ελεύθερα
μόνο ως μόρια.
Τα μόρια αυτά καλούνται μόρια χημικών στοιχείων
και τα στοιχεία διατομικά στοιχεία.

 
           
 
Όλα τα στοιχεία αποτελού-νται από μόρια;