Μοριακοί τύποι και προσομοιώματα μορίων

Οι χημικές ενώσεις συμβολίζονται με τους μοριακούς
χημικούς τύπους. Σε αυτούς γράφουμε τα σύμβολα
των ατόμων που αποτελούν το μόριο της ένωσης και
δίπλα σε κάθο σύμβολο ως δείκτες τους αριθμούς
που δείχνουν την αναλογία του κάθε είδους
ατόμου στο μόριο.

 
           
 
 
Και όπως και στα χημικά στοιχεία χρησιμοποι-ούμε τον ίδιο συμβολισμό για τη χημική ένωση και το μόριο της.