Σύντομη Περιγραφή Λογισμικού:

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο με κεντρικό άξονα την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων με «υπολογισμούς» στο γνωστικό αντικείμενο της Χημείας. Στόχος των δραστηριοτήτων του πακέτου είναι να εστιάσει σε μαθησιακές δυσκολίες γύρω από χημικούς υπολογισμούς, που αφορούν στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών και νόμων της χημείας, στην επίλυση προβλημάτων και στην κατανόηση της σημασίας τους σε καθημερινά προβλήματα.

Αναλυτική Περιγραφή:

Κεντρικός άξονας του εκπαιδευτικού πακέτου είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών με «υπολογισμούς» στο γνωστικό αντικείμενο της Χημείας. Στόχος των δραστηριοτήτων του πακέτου είναι να εστιάσει σε μαθησιακές δυσκολίες γύρω από χημικούς υπολογισμούς, που αφορούν στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών και νόμων της χημείας, στην επίλυση προβλημάτων και στην κατανόηση της σημασίας τους σε καθημερινά προβλήματα. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δημιουργήθηκαν εστιάζουν στις θεματικές ενότητες της Χημικής ισορροπίας, της επίδρασης των παραγόντων της θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης στη Χημική ισορροπία, των οξέων – βάσεων και της ιοντικής ισορροπίας, της μελέτης των μεταθετικών αντιδράσεων, της ταχύτητας της χημικής αντίδρασης, της στοιχειομετρίας και των στοιχειομετρικών υπολογισμών.