Διαφάνειες
  • Τι είναι το δάσος;
  • Τα δάση δεν είναι όλα ίδια
  • Ένας πλανήτης από δάση
  • Πυραμίδα της βλάστησης
  • Τροπικά δάση
  • Ορεινά δάση
  • Δάση φυλλοβόλων
  • Μεσογειακά δάση
  • Αλπικά δάση
  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Προγράμματα | Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πακέτο