Θέμα Μελέτης: Περιβάλλον – Η προστασία του δάσους
 
Υποθέματα Μελέτης:
Γνωρίζω το δάσος ή Δάσος –ένα σπίτι για όλους (ορισμός, βιοτικοί παράγοντες/χλωρίδα, πανίδα, αποικοδομητές, αβιοτικοί παράγοντες/νερό, έδαφος, κλίμα, αέρας)
Αλληλεπιδράσεις μέσα στο δάσος (για τις μεγάλες τάξεις – τροφική αλυσίδα – κατοικία/φωλιά – προσαρμογή). Η έννοια της αλληλεπίδρασης αντικαθίσταται με την έννοια της σχέσης για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ.
Αλληλεπιδράσεις δάσους και εξωτερικού περιβάλλοντος (δάσος και πόλεις, δάσος και έδαφος, δάσος και πηγή αγαθών, δάσος και αναψυχή, δάσος και κλίμα)
Διαταραχές στις ομαλές αλληλεπιδράσεις – Κίνδυνοι για το δάσος (ενδογενείς, εξωγενείς)
Δυνατότητες αποκατάστασης (Αναδάσωση, προστασία)

 

 
1. Συνοπτική περιγραφή του «ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου»
«Περιβάλλον – Η προστασία του δάσους»
2.Θεματολογία εκπαιδευτικών σεναρίων / Διδακτικοί στόχοι
3. Διδακτικοί στόχοι
4. Τεχνικές οδηγίες για τον/την εκπαιδευτικό
5.Ενδεικτικές προτεινόμενες ιστοσελίδες