Τα ιόντα

Τα θετικά φορτισμένα ιόντα καλούνται κατιόντα. Έτσι, το
στοιχείο νάτριο (Νa) έχει ατομικό αριθμό 11. Τα άτομά του
είναι ηλεκτρικά ουδέτερα, αλλά αποβάλλουν εύκολα ένα
ηλεκτρόνιο και μετατρέπονται σε κατιόντα, δηλαδή σε
θετικά φορτισμένα ιόντα με ένα στοιχειώδες θετικό
φορτίο που συμβολίζονται ως Νa+.

 
           
 
Και τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα;