Τα ιόντα

Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα καλούνται ανιόντα. Έτσι, το
στοιχείο χλώριο (Cl) έχει ατομικό αριθμό 17. Τα άτομά του
είναι ηλεκτρικά ουδέτερα αλλά προσλαμβάνουν εύκολα
ένα ηλεκτρόνιο και μετατρέπονται σε ανιόντα, δηλαδή σε
αρνητικά φορτισμένα ιόντα με ένα στοιχειώδες αρνητικό
φορτίο που συμβολίζονται ως Cl-.

 
           
 
Δηλαδή ένα άτομο μπορεί να δώσει και ανιόντα και κατιόντα;