Τα οξέα στη βιομηχανία
Το νιτρικό οξύ (HΝO3)
  Εργαστηριακό αντιδραστήριο Βιομηχανική παραγωγή λιπασμάτων  
  Βιομηχανική παραγωγή εκρηκτικών (νιτρογλυ-
κερίνης και ΤΝΤ)
Παραγωγή βερνικιών  
  Μεταλλουργία Βιομηχανική παραγωγή χημικών