Πυρίτιο και ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Το σχεδόν καθαρό πυρίτιο είναι ημιαγωγός, και από ημιαγωγούς κατασκευάζονται οι δίοδοι. Οι δίοδοι
επιτρέπουν την διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος
μόνο κατά μια φορά.
Σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία των Η/Υ βασίζεται
στη λειτουργία των διόδων και σε τελική ανάλυση
στις ιδιότητες του πυριτίου.

 
   
 

Διάβασα ότι η περιοχή της Καλιφόρνιας που βρίσκονται οι μεγάλες εταιρείες Η/Υ λέγεται "Silicon Valley" (κοιλάδα του πυριτίου).
Τώρα κατα-λαβαίνω γιατί!