Οι οργανικές ενώσεις και η χημεία τους

Η μεγάλη πλειοψηφία των ενώσεων του άνθρακα
αποτελείται από άνθρακα, υδρογόνο και μερικά
άλλα στοιχεία και καλούνται οργανικές ενώσεις.
Ο κλάδος της χημείας που ασχολείται με αυτές
είναι η Οργανική Χημεία.

 
 
Και γιατί έχουν δική τους χημεία;