Οι σπουδαιότεροι υδρογονάνθρακες
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα ονόματα, οι
μοριακοί και οι συντακτικοί τύποι, καθώς και τα προ-
σομοιώματα των μορίων μερικών υδρογονανθράκων.
Θα παρατήρησες σίγουρα ότι στους κορεσμένους υδρο-
νάνθρακες, που καλούνται και αλκάνια, το πλήθος των
υδρογόνων είναι διπλάσιο αυτού του άνθρακα + 2.
Στους ακόρεστους με ένα διπλό δεσμό, που καλούνται
και αλκένια, διπλάσιο και σε αυτούς με ένα τριπλό
δεσμό, που καλούνται και αλκίνια, ίσο με το πλήθος των
ατόμων του άνθρακα - 2.
 
 
Κάνε κλικ σε κάθε προσομοίωμα για να το δεις σε τρεις διαστάσεις
Δηλαδή, έτσι ξέρουμε τους μοριακούς τύπους και μεγαλύτερων υδρογο-νανθράκων;