Φυσικές ιδιότητες και προέλευση των υδρογονανθράκων

Η φυσική κατάσταση των υδρογονανθράκων
εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος των μορίων τους,
δηλαδή το πλήθος των ατόμων του άνθρακα.
Έτσι, σε θερμοκρασία 25 oC οι κορεσμένοι υδρο-
γονάνθρακες μέχρι το βουτάνιο (4 άνθρακες)
είναι αέρια, από το πεντάνιο μέχρι το δεκαπεντάνιο
υγροί και οι μεγαλύτεροι στερεοί.
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα σημεία βρασμού
των υδρογονανθράκων με μέχρι τρία άτομα άνθρακα.

 
 
Κάνε κλικ σε κάθε προσομοίωμα για να το δεις σε τρεις διαστάσεις
Και ποια είναι η προέλευση όλων αυτών των υδρογο-νανθράκων;