Το ανθρακικό ασβέστιο και τα κονιάματα

Τα συστατικά του τσιμέντου όταν αντιδρούν με το νερό σκληραίνουν και η διαδικασία αυτή είναι μακροχρόνια.
Υπάρχει όμως και το τσιμέντο ταχείας πήξεως το οποίο σκληραίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ή
ακόμη και τσιμέντο ειδικό για θαλασσινό νερό.
Το τσιμέντο ανήκει στα υδατοπαγή ή υδραυλικά
κονιάματα επειδή απαιτεί νερό για την σκλήρυνση του.

 
 
 
Υπάρχουν και κονιάματα που δε χριάζονται νερό για να σκληρύνουν;