Φυσικοί και τεχνητοί άνθρακες

Oι διάφορες μορφές άνθρακα που εμφανίζονται στη
φύση αποτελούν τους φυσικούς άνθρακες. Αυτοί είναι
οι κρυσταλλικοί όπως το διαμάντι και ο γραφίτης, στους
οποίους τα άτομα έχουν συγκεκριμένη διάταξη στο
χώρο, αλλά και οι άμορφοι όπως οι διάφοροι γαιάν-
θρακες, στους οποίους τα άτομα έχουν τυχαίες θέσεις
και περιέχουν και προσμίξεις από άλλες ενώσεις.

 
   
 
Ώστε το διαμάντι και ο γραφίτης
είναι απλώς άνθρακας!