Πολυμέσα

Καθορισμός στόχων/Επιλογή θέματος

Στην ενότητα αυτή δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να αναπτύξει τις ιδέες του πάνω σε ένα θέμα και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής, σε τέτοιο σημείο ώστε να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, εντός της οποίας πρέπει να αναπτύξει τους στόχους του και την στρατηγική που θα εξακολουθήσει ώστε η παρουσίαση της πρότασης του να γίνει όσο τον δυνατόν πιο αποτελεσματική στο κοινό στο οποίο θα απευθυνθεί. Επίσης υπάρχει συνέχεια του σταυρόλεξου της προηγούμενης ενότητας με θέμα τον κινηματογράφο.

Διαφάνειες της Ενότητας

Κατεβάστε για την συγκεκριμένη ενότητα τις παρακάτω παρουσιάσεις:

Αρχεία της Ενότητας

Κατεβάστε για την συγκεκριμένη ενότητα τα παρακάτω συνοδευτικά αρχεία: