Πολυμέσα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στην ενότητα αυτή ο μαθητής μαθαίνει πώς να παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη εργασία σε τρίτους αλλά και πώς να την αξιολογεί αποκτώντας αντικειμενικά κριτήρια.

Αρχεία της Ενότητας

Κατεβάστε για την συγκεκριμένη ενότητα τα παρακάτω συνοδευτικά αρχεία: