Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ – Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

Ο όρος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. αναφέρεται σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του σχολείου, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

  • Υπολογιστικό εξοπλισμό (υλικό και λογισμικό Η/Υ), περιφερειακές συσκευές, δικτυακό εξοπλισμό (διανομείς/Hubs, κατανεμητές/Switches, διαποδιαμορφωτές/Modems, δρομολογητές/Routers κ.λπ.), βιντεοπροβολείς κ.ά.
  • Παθητικό εξοπλισμό (δικτυακή και ηλεκτρολογική εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων των ικριωμάτων κ.ά.)
  • Λογισμικό αποθηκευμένο σε οπτικά ή μαγνητικά μέσα (CDs, DVDs, δισκέτες), συνοδευτικά εγχειρίδια λογισμικού, άδειες χρήσης λογισμικού, καθώς και συνοδευτικό υλικό (οδηγοί συσκευών, εγχειρίδια κ.ά.)
  • Υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, καθώς και αρχεία εγγράφων, τα οποία είναι σχετικά με το Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. και τα μαθήματα Πληροφορικής
  • Αναλώσιμα υλικά ( χαρτί εκτυπωτών, δισκέτες κ.ά.), τα οποία προορίζονται για χρήση στο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.
  • Έπιπλα (θρανία, καρέκλες, βιβλιοθήκες, ερμάρια, λευκός πίνακας κ.ά.)
  • Λοιπά αντικείμενα, σκεύη και εποπτικό υλικό (π.χ. προβολικό πανί, γραφική ύλη, κλιματιστικό, πυροσβεστήρας, κάδοι απορριμμάτων κ.ά.)

Στο εργαστήριο δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός που εξυπηρετεί άλλες ανάγκες του σχολείου, όπως, για παράδειγμα, υπολογιστές για γραμματειακή υποστήριξη, VBI, σχολικές βιβλιοθήκες, εργαστήρια Φυσικών Επιστημών.

Σήμερα είναι συνδεμένα στο ΠΣΔ περισσότερα από 17.500 σχολεία.

To top