Πολιτική απορρήτου

Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση του ιστοτόπου είναι: https://ts.sch.gr. Ο σκοπός του ιστοτόπου περιγράφεται στο Σκοπός.

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες συνδέονται στον ιστότοπο, συλλέγουμε τη διεύθυνση IP του επισκέπτη, το πρόγραμμα περιήγησης και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης.

Στον Ιστότοπό μας τηρούμε τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Επιπλέον ως μία υπηρεσία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, ο ιστότοπος είναι είναι εναρμονισμένος με την πολιτική ΠΣΔ προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Επισημαίνουμε ότι δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή άλλα δεδομένα ειδικών κατηγοριών των χρηστών. Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό ή γενετικά βιομετρικά δεδομένα κ.λπ., τα οποία κατηγοριοποιούνται ως ειδικές κατηγορίες δεδομένων και λαμβάνουν επιπλέον προστασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας των δεδομένων.

Cookies

Η πολιτική cookies του ιστοτόπου είναι διαθέσιμη στη σελίδα Σχετικά με τα Cookies.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο. Επισημαίνουμε ότι δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή άλλα δεδομένα ειδικών κατηγοριών των χρηστών. Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό ή γενετικά βιομετρικά δεδομένα κ.λπ., τα οποία κατηγοριοποιούνται ως ειδικές κατηγορίες δεδομένων και λαμβάνουν επιπλέον προστασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας των δεδομένων.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

Τα cookies διατηρούνται για τη διάρκεια της συνόδου σας (session cookies). Η IP διεύθυνσή σας και το πρόγραμμα περιήγησης διατηρούνται ως δεδομένα για 3 έτη.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνδέεται και με αντίστοιχα δικαιώματά σας, τα οποία, με την επιφύλαξη διατάξεων που τυχόν περιορίζουν την άσκηση αυτών, είναι:

 • Το δικαίωμα στην ενημέρωση.
 • Το δικαίωμα στην πρόσβαση και τη διόρθωση.
 • Το δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων.
 • Το δικαίωμα διαγραφής.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης.
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας.

Πού αποστέλλονται τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα που αναφέραμε δεν αποστέλλονται πουθενά και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

Όροι χρήσης και δήλωση εχεμύθειας

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου της Τεχνικής Στήριξης (ts.sch.gr), στο εξής αναφερόμενο ως δικτυακό τόπο της ΤΣ, αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη σας σε αυτόν το κόμβο):

 1. Η χρήση του δικτυακού τόπου της ΤΣ υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο δικτυακό τόπο της ΤΣ, διατίθενται στους χρήστες του για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς και δύνανται να αλλάζουν ή να αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, εκτός και αν ρητώς στο περιεχόμενο δηλώνεται άδεια τύπου Creative Commons. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των στοιχείων του δικτυακού τόπου της ΤΣ για τους σκοπούς μελέτης ή ανάλυσης από τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα αλλοιωθούν ή θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση στα στοιχεία του δικτυακού τόπου της ΤΣ.
 2. Τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχονται στην βάση του “ως έχει” (“as is”) και “ως διατίθενται” (“as available”) και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Παρότι έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τους δημιουργούς του δικτυακού τόπου ώστε τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτόν να είναι ακριβή κατά τον χρόνο της δημοσίευσης τους, η ΤΣ δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Η ΤΣ ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του δικτυακού τόπου του ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν.
 3. Η ΤΣ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του. Η ΤΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.
 4. Η ΤΣ δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού του τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον δικτυακό τόπο αυτό.
 5. Στον δικτυακό τόπο της ΤΣ περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks, κλπ, καθώς και άλλο περιεχόμενο που προστατεύονται από τον νόμο.
 6. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης-χρήστης ζητήσει από τους εκάστοτε υπευθύνους υποστήριξης χρηστών της ΤΣ την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από της ΤΣ (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης, κτλ), τότε ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση του προβλήματος δύνανται να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών σχετικό με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις, κλπ). Ο υπεύθυνος διαχειριστής δεσμεύεται από την εν λόγω δήλωση εχεμύθειας.
 7. Η ΤΣ έχει τη δυνατότητα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του δικτυακού του τόπου και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Ο χρήστης και επισκέπτης του ιστοτόπου συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω όρους.

To top