Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

Ο Υπεύθυνος του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. έχει αρμοδιότητες που περιγράφονται στα έγγραφα:

Συνοπτικά:

  • Φροντίζει για την άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας επίλυσης των προβλημάτων του εργαστηρίου.
  • Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνος ΠληΝεΤ για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, τη διεκπεραίωση προγραμματισμένων εργασιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
  • Παρέχει υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς λοιπών ειδικοτήτων για τη χρήση του εξοπλισμού κατά τη διδασκαλία.
  • Φροντίζει για το σεβασμό των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής από όλους τους χρήστες του εργαστηρίου.
  • Διατηρεί σε ασφαλή τοποθεσία έγγραφα και δεδομένα που σχετίζονται με τον εξοπλισμό του εργαστηρίου, όπως κωδικοί λογαριασμών διαχείρισης, μαγνητικά ή οπτικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, άδειες χρήσης λογισμικού, υπηρεσιακά βιβλία (π.χ. αρχείου εξοπλισμού, βιβλίου συμβάντων) κλπ.
  • Ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα Κτηματολόγιο.
  • Ελέγχει την ισχύ των αδειών χρήσης και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την ανανέωσή τους.
  • Φροντίζει για την προμήθεια και την εγκατάσταση των αναλωσίμων.
To top