Κατηγορίες Βιβλιοθήκης

Φάκελος Αρχείο  (68)

Παλαιότερο υλικό από δράσεις εκπαίδευσης κλπ το οποίο δεν έχει επικαιροποιηθεί, μπορεί όμως να είναι χρήσιμο.

==========================================================================

Φάκελος Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού  (161)

Χρήσιμο Υποστηρικτικό Υλικό για την τεχνική στήριξη Εκπ.Λογισμικών που έχουν διατεθεί σε Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.. Το υλικό περιέχει εγχειρίδια εγκατάστασης, αναφορές συμβατότητας κ.α. Τα iso των Λογισμικών διατίθενται σε εξουσιοδοτημένους χρήστες (ΚΕΠΛΗΝΕΤ κ.α)

==========================================================================

Φάκελος Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ – Σχέδια διαγωνισμών  (7)

Παρέχονται προδιαγραφές για εξοπλισμό ΣΕΠΕΗΥ (Σταθμός Εργασίας, Εξυπηρετητής, Εκτυπωτής, Σαρωτής, Δομημένη Καλωδίωση κλπ).

==========================================================================

Φάκελος Οδηγίες Εγκατάστασης – Διαχείρισης Εργαστηρίων  (79)

Περιλαμβάνει οδηγίες για την εγκατάσταση, διαχείριση και ορθή λειτουργία των Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. Περιλαμβάνει τα συνήθη λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές που υπάρχουν στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. με έμφαση σε ΕΛ/ΛΑΚ λύσεις.
==========================================================================

Φάκελος Κανονισμοί – Διαδικασίες  (22)

Πρόκειται για μία συλλογή από κανονισμούς και διαδικασίες που αφορούν στο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ., τον υπεύθυνο του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. και τα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζει η δράση της Τεχνικής Στήριξης.

==========================================================================

Φάκελος Συμβάσεις Διαγωνισμών Προμήθειας ΣΕΠΕΗΥ  (3)

Πρόκειται για τα έγγραφα των συμβάσεων διαγωνισμών προμήθειας εξοπλισμού Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. που έχουν διενεργηθεί. Αναφέρονται οι όροι της σύμβασης, το υλικό καθώς και εγγυήσεις καλής λειτουργίας.
==========================================================================

Φάκελος Δράσεις ενημέρωσης της ΤΣ  (18)

Περιλαμβάνονται ανακοινώσεις σε περιοδικά, συνέδρια κλπ για την Τεχνική Στήριξη των ΣΕΠΕΗΥ.

==========================================================================


Επιλέξτε το φάκελο που σας ενδιαφέρει για να δείτε τα περιεχόμενά του. Μπορείτε επιπλέον να αναζητήσετε περιεχόμενο με την Αναζήτηση Βιβλιοθήκης.

To top