Πρακτική εκπαίδευση εκπαιδευτικών πληροφορικής

Σκοπός και Στόχοι

Βασικός στόχος του έργου που υλοποιήθηκε το 2008 ήταν η προσφορά της απαιτούμενης πρακτικής και θεωρητικής κατάρτισης στους καθηγητές πληροφορικής και στα στελέχη των ΚΕΠΛΗΝΕΤ για την αποτελεσματική υποστήριξη και λειτουργία των υποδομών ΤΠΕ των σχολείων.

Ειδικότερα, στόχοι της προσφερόμενης εκπαίδευσης είναι:

 1. Να μπορούν οι καθηγητές Πληροφορικής:
  1. να εκτελούν βασικές εργασίες καθημερινής διαχείρισης/ συντήρησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΣΕΠΕΗΥ,
  2. να γνωρίζουν τη διάρθρωση του υλικού και λογισμικού και να μπορούν να εκτελούν βασικές εργασίες επαναδιάρθρωσής του (π.χ. εγκατάσταση νέου λογισμικού),
  3. να εντοπίζουν / αναγνωρίζουν δυσλειτουργίες στην υποδομή πληροφορικής και να γνωρίζουν πώς μπορούν να λάβουν σχετικές υποστηρικτικές υπηρεσίες από τρίτους (εφ’ όσον εκτιμούν ότι αυτό απαιτείται),
  4. να μπορούν να παρακολουθήσουν αποδοτικά και να παραλάβουν τις παρεχόμενες από τους προμηθευτές υπηρεσίες για την εγκατάσταση ή αποκατάσταση βλαβών υλικών,
  5. να εξοικειωθούν με τη λειτουργία ενός δομημένου σχήματος διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων (σε επίπεδο διαδικασιών και συστημάτων), ώστε να μπορούν να λειτουργούν σε ένα αποδοτικό συνολικό σχήμα υποστήριξης και παρακολούθησης της υποδομής των σχολείων.
 2. Να καταστεί ικανό το προσωπικό των ΚΕΠΛΗΝΕΤ:
  1. Να παρέχει τεχνική υποστήριξη σε δεύτερο επίπεδο για το σύνολο των σχολικών μονάδων της περιοχής του παρέχοντας άμεση υποστήριξη στους υπεύθυνους καθηγητές.
  2. Να ενημερώνει το προσωπικό των σχολείων για θέματα σχετικά με τις υποδομές ΤΠΕ.
  3. Να παρακολουθεί συνολικά την υποστήριξη και λειτουργία των υποδομών στην περιοχή ευθύνης του.
  4. Να εξοικειωθεί με τη λειτουργία ενός δομημένου σχήματος διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων (σε επίπεδο διαδικασιών και συστημάτων), ώστε να μπορούν να λειτουργούν σε ένα αποδοτικό συνολικό σχήμα υποστήριξης και παρακολούθησης της υποδομής των σχολείων.

Οργάνωση του έργου

Το έργο έχει ως Ανάδοχο το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ). Το ΕΑΙΤΥ υλοποιεί το έργο σε συνεργασία με τους ακόλουθους 11 φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αναλάβει τμήματα του έργου ως υπεργολάβοι:

 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Τ.Ε.Ι. Λάρισας
 • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 • Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
 • Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η συνολική ομάδα υλοποίησης (Ανάδοχος και Υπεργολάβοι) έχει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στις υποδομές ΤΠΕ των σχολείων, λόγω κυρίως της εμπλοκής της στην υλοποίηση και λειτουργία των έργων «Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» και «Τεχνική Στήριξη – Δράσεις υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων των σχολείων», αλλά και της συμμετοχής της σε πολλές άλλες δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για τα αντικείμενα του συγκεκριμένου έργου. Επιπλέον, τα τμήματα του έργου που έχει αναλάβει ο κάθε φορέας, έχουν προσδιοριστεί έτσι ώστε να καλύψουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την γεωγραφική διασπορά των ΠΛΗΝΕΤ και των καθηγητών πληροφορικής, που θα εκπαιδευτούν στα πλαίσια του έργου σε όλη την επικράτεια.

Τα αντικείμενα της εκπαίδευσης που θα καλυφθούν είναι τα εξής:

 • Αρχιτεκτονική Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ, εγκατάσταση, διαμόρφωση και υποστήριξη σε τεχνολογίες Microsoft Windows και Linux.
 • Υπηρεσίες Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου: Βασικές, Επικοινωνίας, Διάθεσης Περιεχομένου, Τηλεκπαίδευσης και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.
 • Διαδικασίες και οργάνωση Τεχνικής Στήριξης: Υποστήριξη ΣΕΠΕΗΥ και ΠΣΔ, Κόμβος Τεχνικής Στήριξης, Σύστημα Helpdesk, Σύστημα Κτηματολογίου, Βάση Σχολικών Μονάδων, Απομακρυσμένη/Μαζική Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ.

Κατηγορίες Εκπαίδευσης

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα της Διαχείρισης του ΣΕΠΕΗΥ, των υπηρεσιών του ΠΣΔ και των διαδικασιών υποστήριξης των χρηστών τους θα καλυφθούν με τις ακόλουθες κατηγορίες εκπαίδευσης:

 • Σεμινάρια εκπαίδευσης Υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ: Για την εκπαίδευση των 3.200 καθηγητών Πληροφορικής/ Υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ έχουν οργανωθεί τμήματα σεμιναρίων. Για κάθε τμήμα, που έχει το πολύ 45 άτομα, πραγματοποιούνται 7 ώρες εκπαίδευσης. Οι εκπαιδεύσεις λαμβάνουν χώρα στις πόλεις της έδρας κάθε Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και έχουν ολοκληρωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τους.
 • Σεμινάρια εκπαίδευσης Στελεχών ΚΕΠΛΗΝΕΤ: Στα στελέχη των ΚΕΠΛΗΝΕΤ θα προσφερθεί δεκαήμερη εκπαίδευση με έμφαση στην πρακτική εξάσκησή τους σε περιβάλλον αντίστοιχο της υποδομής ΤΠΕ των ΣΕΠΕΗΥ.
 • Επιτόπια πρακτική εκπαίδευση: Έχουν ξεκινήσει οι επιτόπιες πρακτικές εκπαιδεύσεις στα ΣΕΠΕΗΥ διάρκειας 4 εκπαιδευτικών ωρών (180 λεπτών). Η επιτόπια εκπαίδευση περιλαμβάνει 18 αντικείμενα από τα οποία 6 (διάρκειας 100 λεπτών) είναι υποχρεωτικά. Τα υπόλοιπα τα επιλέγει ο εκπαιδευόμενος ανάλογα με τις ανάγκες του.
 • Σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση: Με τη σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση θα εξειδικευτούν περεταίρω οι εκπαιδευόμενοι Καθηγητές Πληροφορικής σε επιλεγμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα διάρκειας 2 ωρών το καθένα. Οι εκπαιδεύσεις σε ομάδες εκπαιδευόμενων με κατάλληλα εργαλεία, που κάνουν χρήση βίντεο και διαμοιρασμού εφαρμογών.
 • Εκπαίδευση από απόσταση: Για την κάλυψη εξειδικευμένων απαιτήσεων εκπαίδευσης για κάθε καθηγητή, τη στιγμή που αντιμετωπίζει κάποιο θέμα λειτουργίας στο ΣΕΠΕΗΥ, προσφέρεται πρακτική εκπαίδευση από απόσταση. Η εκπαίδευση μπορεί να ζητηθεί είτε από τον καθηγητή πληροφορικής είτε να πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του προσωπικού Helpdesk όταν διαπιστώνεται μία ανάγκη.

Υλικό από το συγκεκριμένο έργο μπορείτε να βρείτε στη Βιβλιοθήκη στο Αρχείο.

To top