Ο σκοπός της υπηρεσίας Τεχνικής Στήριξης

Η υπηρεσία της Τεχνικής Στήριξης των Σχολικών και Διοικητικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας είναι μια από τις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου που υλοποιείται στο Ι.Τ.Υ.Ε. - Διόφαντος από τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και έχει σκοπό:

  • την υποστήριξη του πληροφοριακού εξοπλισμού των Σχολικών και Διοικητικών μονάδων του Υ.ΠΑΙ.Θ.
  • την εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται στην καθημερινή διαχείριση και λειτουργία του εξοπλισμού ΤΠΕ
  • την ανάπτυξη δράσεων για την υιοθέτηση ολοκληρωμένων λύσεων βασισμένων σε ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικό για την:
    • αντιμετώπιση προβλημάτων εξοπλισμού ΤΠΕ των Εκπαιδευτικών και Διοικητικών μονάδων (δηλαδή των Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.. και του λοιπού υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού των μονάδων).
    • υιοθέτηση προς χρήση τεχνολογιών ή ρυθμίσεων που καθιστούν τον εξοπλισμό περισσότερο εύκολο στη χρήση και διαχείριση αλλά και πιο αποδοτικό στην παιδαγωγική αξιοποίηση. 

Αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω των αντίστοιχων δράσεων θα βρείτε στο Δράσεις.


Δομή της υπηρεσίας Τεχνικής Στήριξης

Η Τεχνική Στήριξη του εξοπλισμού  των Εκπαιδευτικών και των Διοικητικών μονάδων ξεκίνησε συστηματικά σε Πανελλαδική κλίμακα το 2003 (περισσότερα στο Ιστορικό της δράσης Τεχνικής Στήριξης) και συνεχίζεται από το 2009 με την ακόλουθη δομή υποστήριξης τριών επιπέδων:

πρώτο επίπεδο:

  • ο εντεταλμένος για μηχανογραφική υποστήριξη διοικητικής μονάδας εκπαίδευσης,
  • ο Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. για τα σχολικά εργαστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα έγγραφα


Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. ή τα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν από τον Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. τότε μπορούν να εξυπηρετηθούν από το: 

δεύτερο επίπεδο:

         Το γραφείο Πλη.Νε.Τ και ο Φορέας Υποστήριξης του ΠΣΔ μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα είτε άμεσα είτε σε συνεργασία με το:

τρίτο επίπεδο:


Ανάλογη δομή τριών επιπέδων ακολουθούν όλες οι υπηρεσίες του ΠΣΔ.


To top