Η δράση της Τεχνικής Στήριξης ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2002 με το έργο «Δράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Σχολείων» και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Αναλυτικότερα η δομή, η δράση και οι υπηρεσίες που προσφέρονταν εξελίχθησαν ως ακολούθως:

  • 2002-2005
    Η δράση της Τεχνικής Στήριξης των Σχολικών Μονάδων ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2002 με το έργο «Δράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Σχολείων» και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2005.

    Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου δημιουργήθηκε η πρώτη δομή υποστήριξης σε εθνική κλίμακα, που αποτελούνταν από τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Κε.Πλη.Νε.Τ.) και τη δομή υποστήριξης του ΠΣΔ (12 Φορείς Υλοποίησης Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι) που υποστήριζαν το έργο του προσωπικού των Κε.Πλη.Νε.Τ. Παράλληλα αναπτύχθηκαν κεντρικές υποδομές διαχείρισης και υποστήριξης του εξοπλισμού και των τεχνικών εργασιών (Πληροφοριακό Σύστημα Helpdesk και Κτηματολογίου). Κατά το συγκεκριμένο έργο εξυπηρετήθηκαν περισσότερα από 60.000 αιτήματα τελικών χρηστών.


Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010 13:53 Τελευταία ενημέρωση : Πέμπτη, 26 Μαϊος 2022 00:34