Τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών - Κε.Πλη.Νε.Τ.

 

Τα ΚεΠληΝεΤ αναλαμβάνουν την τεχνική στήριξη του πληροφοριακού εξοπλισμού των Εκπαιδευτικών και Διοικητικών μονάδων των περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με προτεραιότητα στα Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ). Επιπλέον αναλαμβάνουν συντονιστικές-εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με τη λειτουργία των εργαστηρίων Πληροφορικής. Συγκεκριμένα τα στελέχη των ΚΕΠΛΗΝΕΤ:

  • Ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής για θέματα σχετικά με το ΣΕΠΕΗΥ.
  • Υποστηρίζουν τεχνικά τους χρήστες μέσω τηλεφώνου, με απομακρυσμένη εργασία ή με επί τόπου επίσκεψη για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων του ΣΕΠΕΗΥ.
  • Βοηθούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων διασύνδεσης με τις παρεχόμενες από το ΠΣΔ υπηρεσίες.
  • Υποστηρίζουν τις αναβαθμίσεις υλικού και λογισμικού.
  • Εποπτεύουν τη μετεγκατάσταση δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού.
  • Ελέγχουν την ορθότητα των καταχωρημένων δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα του Κτηματολογίου.
  • Ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, είτε κατ’ ιδίαν είτε στα πλαίσια σχετικών ημερίδων, για θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας των ΣΕΠΕΗΥ.
  • Ενημερώνουν, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο, τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής για την παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού και των τηλεματικών υπηρεσιών του σχολικού εργαστηρίου.
  • Συμβάλλουν στη διαμόρφωση των σύγχρονων τάσεων στις υποδομές και τις τηλεματικές υπηρεσίες των σχολικών εργαστηρίων.
  • Συντονίζουν τις επιμορφωτικές δράσεις αλλά και τις δράσεις εξοπλισμού των σχολικών εργαστηρίων.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα καθήκοντα των στελεχών των ΚΕΠΛΗΝΕΤ που αφορούν τη λειτουργία των ΣΕΠΕΗΥ καταγράφονται στον κανονισμό λειτουργίας.

Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ καταργήθηκαν την 28/02/2019 και αντικαταστάθηκαν από τον Υπεύθυνο ΠληΝεΤ.

Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010 15:23 Τελευταία ενημέρωση : Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 11:11