Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δημιουργία χρηστών για Remote Desktop Services

Μπορείτε να εισάγετε τους χρήστες ή τις ομάδες που επιθυμείτε να έχουν πρόσβαση στον εξυπηρετητή διαμέσου της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host, (πχ user01, user02 κ.τ.λ.). Προτείνεται να εισάγετε την ομάδα Authenticated Users η οποία περιέχει όλους τους χρήστες του εξυπηρετητή RDSH. Οι συγκεκριμένοι χρήστες προστίθενται αυτόματα στην ομάδα Remote Desktop Users που έχει δικαίωμα απομακρυσμένης σύνδεσης επιφάνειας εργασίας με τον εξυπηρετητή.

  • Από το εργαλείο Server Manager επιλέξτε Local Server
  • Επιλέξτε το Enabled στο Remote Desktop
  • Επιλέξτε το tab Remote
  • Επιλέξτε Select Users
  • Επιλέξτε Add και γράψτε Authenticated Users

PowerShell: Προσθήκη των Authenticated Users ως μέλος της ομάδας Remote Desktop Users

Add-LocalGroupMember -Group "Remote Desktop Users" -Member 'S-1-5-11'

Συμβουλή

  • Με αυτόν τον τρόπο όλοι οι τοπικοί χρήστες του RDSH εξυπηρετητή γίνονται χρήστες της υπηρεσίας RDSH.
  • Τοπικοί χρήστες στον εξυπηρετητή Windows δημιουργούνται από το εργαλείο Server Manager επιλέγοντας Tools ▸ Computer Management ▸ Local Users and Groups ▸ Users.
  • Θυμηθείτε ότι μπορείτε να δημιουργήσετε τοπικούς χρήστες και ομάδες χρηστών ή να τις μεταφέρετε από άλλα Λ/Σ (πχ άλλα Windows ή Linux συστήματα) με την εφαρμογή sch-scripts για Windows.