Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εγκατάσταση εξυπηρετητή Windows Server

Πληροφορία

Οι οδηγίες που ακολουθούν καλύπτουν την έκδοση του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows Server 2022.

Βασική Εγκατάσταση

Προκειμένου να προχωρήσετε σε μία βασική εγκατάσταση ενός Windows Server λειτουργικού συστήματος ακολουθήστε τα βήματα:

Μετέπειτα ενέργειες

Τα επόμενα βήματα δεν χρειάζονται αν επιθυμείτε μόνο μια απλή εγκατάσταση. Πιθανά όμως να απαιτηθούν σε επόμενο χρόνο όταν εξοικειωθείτε με το περιβάλλον.